Aspiryna, Mutacja PIK3CA i Przezycie raka jelita grubego

Liao i in. (Wydanie 25 października) konkludują, że wśród pacjentów z rozpoznaniem raka jelita grubego i zmutowanym PIK3CA (fosfatydyloinozytol-4,5-bisfosfonianowa 3-kinaza, katalityczny gen podjednostkowy polipeptydu, który koduje 3-kinazę fosfatydyloinozytolu [PI3K]), stosowanie aspiryny wiązało się z dłuższym przeżyciem specyficznym dla raka jelita grubego i ogólnym przeżyciem. Jednak pacjenci z nowotworem PIK3CA typu dzikiego, którzy otrzymali takie samo leczenie, nie mieli dłuższego czasu przeżycia.
Interesujące może być poznanie rozkładu różnych mutacji w genie PIK3CA (ekson 9, ekson 20 lub oba) w tym badaniu. Istnienie którejkolwiek z tych mutacji, szczególnie w guzach typu dzikiego KRAS, 2 lub koegzystencji dwóch najbardziej znanych mutacji, implikuje niekorzystne rokowanie w raku jelita grubego.3
Kolejnym ważnym aspektem byłoby przeanalizowanie konkretnej korzyści z aspiryny w każdej grupie pacjentów z mutacjami PIK3CA (eksony 9 i 20). Co więcej, w przerzutowym raku okrężnicy i odbytnicy typu KRAS kilka badań4,5 wiązało mutację ekson 20 PIK3CA z brakiem korzyści z przeciwciał monoklonalnych przeciwko receptorowi naskórkowego czynnika wzrostu (cetuksymab lub panitumumab). Ta molekularna istota może być ekscytująca, jeśli chodzi o analizę roli aspiryny.
Antonio Viúdez, MD
Irene Hernandez, MD
Ruth Vera, MD
Complejo Hospitalario de Navarra, Pampeluna, Hiszpania
antonio.viudez. es
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
5 Referencje1. Liao X, Lochhead P, Nishihara R i in. Stosowanie aspiryny, mutacja PIK3CA guza i przeżycie raka jelita grubego. N Engl J Med 2012; 367: 1596-1606
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Ogino S, Nosho K, Kirkner GJ, i in. Mutacja PIK3CA jest związana ze złym rokowaniem wśród pacjentów z leczonym rakiem jelita grubego. J Clin Oncol 2009; 27: 1477-1484
Crossref Web of Science Medline
3. Liao X, Morikawa T, Lochhead P, i in. Prognostyczna rola mutacji PIK3CA w raku jelita grubego: badanie kohortowe i przegląd piśmiennictwa. Clin Cancer Res 2012; 18: 2257-2268
Crossref Web of Science Medline
4. Sartore-Bianchi A, Martini M, Molinari F, i in. Mutacje PIK3CA w raku jelita grubego są związane z kliniczną opornością na przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko EGFR. Cancer Res 2009; 69: 1851-1857
Crossref Web of Science Medline
5. De Roock W, Claes B, Bernasconi D, i in. Wpływ mutacji KRAS, BRAF, NRAS i PIK3CA na skuteczność cetuksymabu i chemioterapii w opornym na chemioterapię przerzutowym raku jelita grubego: retrospektywna analiza konsorcjum. Lancet Oncol 2010; 11: 753-762
Crossref Web of Science Medline
Liao i in. badali wpływ stosowania kwasu acetylosalicylowego na przeżywalność u pacjentów z rakiem jelita grubego i nowotworami z mut acją PI3K. Postawili hipotezę, że zahamowanie enzymu cyklooksygenazy-2 (COX-2) przez aspirynę zmniejsza regulację PI3K w zmutowanych nowotworach jelita grubego i wiąże się z przewagą przeżycia.
PI3K jest jednym z dalszych szlaków sygnałowych KRAS 1; mutacja KRAS prowadzi również do nadekspresji COX-2 i zwiększonego wzrostu guza.2 W badaniach przedklinicznych cel ssania PI3K hamujący rapamycynę hamował wzrost guza w zmutowanym raku jelita grubego z mutacją KRAS3. Tak więc, oczekiwalibyśmy, że podobna przewaga przeżywalności powinna zaobserwowano u pacjentów z mutacjami KRAS, którzy otrzymywali aspirynę z powodu hamowania nadreaktywnej sygnalizacji PI3K opartej na KRAS.
Brak danych z badań obejmujących pacjentów z rakiem jelita grubego z mutacją KRAS w celu oceny hamującej roli aspiryny w dół od ścieżki PI3K.
Ibrahim H. Sahin, MD
Christopher Garrett, MD
University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Houston, TX org
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
3 Referencje1. Rodriguez-Viciana P, Warne PH, Dhand R i in. Kinaza fosfatydyloinozytolu-3-OH jako bezpośredni cel dla Ras. Nature 1994; 370: 527-532
Crossref Web of Science Medline
2. Smakman N, Kranenburg O, Vogten JM, Bloemendaal AL, van Diest P, Borel Rinkes IH. Cyklooksygenaza-2 jest celem KRASD12, który ułatwia rozwój mysich przerzutów raka jelita grubego C26. Clin Cancer Res 2005; 11: 41-48
Web of Science Medline
3. Migliardi G, Sassi F, Torti D, i in. Zahamowanie MEK i PI3K / mTOR hamuje wzrost nowotworu, ale nie powoduje regresji nowotworu w ksenoprzeszczepach pochodzących od pacjenta z raków jelita grubego z mutacją RAS. Clin Cancer Res 2012; 18: 2515-2525
Crossref Web of Science Medline
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają: Viúdez et al zwróć uwagę, że może występować niejednorodność w zachowaniu się guzà ³w z różnymi mutacjami PIK3CA. Chociaż nasze badanie obejmowało łącznie 964 pacjentów, tylko 161 pacjentów (17%) miało raka jelita grubego z mutacjami PIK3C [hasła pokrewne: Psycholog Wrocław, leczenie kanałowe, dobry endokrynolog kielce ]
[hasła pokrewne: żaneta tymków, kabapol, diured ]