Scisla kontrola glikemii u krytycznie chorych dzieci

Zgłaszając wyniki badania Heart and Failure-Pediatric Insulin Titration (HALF-PINT), Agus et al. (Wydanie 23 lutego) przypisuje brak korzyści z obniżania poziomu glukozy we krwi u krytycznie chorych dzieci z pominięciem wczesnego żywienia pozajelitowego. Jednak pacjenci otrzymywali karmienia o średniej wartości kalorycznej 40 kcal na kilogram masy ciała na dzień, a 70 do 100% tych karmień podawano pozajelitowo z szybkością wlewu glukozy 4 mg (0,2 mmol) na kilogram na minutę ; jest to równoznaczne z wczesnym żywieniem pozajelitowym.2,3 Kontrola poziomu glukozy we krwi sama w sobie stanowi bardziej wiarygodne wytłumaczenie braku korzyści. Pacjenci byli uprawnieni do otrzymania interwencji w badaniu, gdy mieli dwa kolejne poziomy glukozy we krwi przekraczające 150 mg na decylitr (8,3 mmol na litr), ale randomizacja wystąpiła po medianie opóźnienia wynoszącego 20 godzin, gdy poziom glukozy we krwi u większości pacjentów był dobrze poniżej tego progu.1 W kons ekwencji następnie mediana średniego poziomu glukozy we krwi (109 mg na decylitr [6,1 mmol na litr] w grupie o niższym docelowym stężeniu, w porównaniu z 123 mg na decylitr [6,8 mmol na litr] w wyższych grupa docelowa) nakładające się na siebie ponad 50%. Badanie Leuven, które losowo przydzielono pacjentom przy przyjęciu, wykazało, że ukierunkowanie poziomów glukozy we krwi na skorygowane o wiek zakresy normalnego głodu zmniejszyły zachorowalność i śmiertelność.2.4 Docelowe poziomy glukozy były o wiele niższe w próbie Leuven niż w próbie HALF-PINT . Ponadto, różnica między dwiema grupami randomizacji w odniesieniu do osiągniętych średnich poziomów glukozy we krwi była znacznie większa w badaniu Leuven niż w próbie HALF-PINT (100 mg na decylitr w porównaniu z 139 mg na decylitr [5,6 mmol na litr w porównaniu do 7,7 mmol na litr], odpowiednio, w całej populacji [dane niepublikowane], 94 mg na decylitr w porównaniu z 128 mg na decylitr [5,2 mm ol na litr w porównaniu z 7,1 mmol na litr], odpowiednio, u niemowląt i 113 mg na decylitry vs. 158 mg na decylitr [6,3 mmol na litr vs. 8,8 mmol na litr] u dzieci w wieku powyżej roku w próbie Leuvena i 109 mg na litr w porównaniu z 123 mg na decylitr [6,1 mmol na litr w porównaniu z 6,8 mmol na litr] w całkowitej populacji niemowląt i starszych dzieci w badaniu HALF-PINT). Ponadto wielu pacjentów w badaniu HALF-PINT otrzymało antybiotyki, a znacznie więcej pacjentów z grupy o wyższej grupie docelowej niż w grupie o niższym docelowym przyjęciu otrzymało te leki. Odkrycie to kontrastuje z niską zachorowalnością na infekcje związane z opieką zdrowotną. Liberalne stosowanie antybiotyków prawdopodobnie zmieniło kultury w negatywne. W związku z tym infekcje były nierozpoznane. Zero do trzech przypadków zapalenia płuc związanego z wentylatorem na 1000 dni pracy wentylatora wydaje się niewiarygodne zgodnie z kryteriami Centrum Kontroli i Zapobieg ania Chorób (CDC) .5 Jan Gunst, MD, Ph.D. Greet Van den Berghe, MD, Ph.D. KU Leuven, Leuven, Belgia Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 5 Referencje1. Agus MSD, Wypij D, Hirshberg EL, i in. Ciasna kontrola glikemii u krytycznie chorych dzieci. N Engl J Med 2017; 376: 729-741 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Vlasselaers D, Milants I, Desmet L, i in. Intensywna insulinoterapia u pacjentów intensywnej terapii pediatrycznej: prospektywne, randomizowane badanie kontrolowane. Lancet 2009; 373: 547-556 Crossref Web of Science Medline 3. Fivez T, Kerklaan D, Mesotten D, i in. Wczesne i późne żywienie pozajelitowe u krytycznie chorych dzieci. N Engl J Med 2016; 374: 1111-1122 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 4. Mesotten D, Gielen M, Sterken C, i in. Rozwój neurokognitywny dzieci 4 lata po krytycznej chorobie i leczeniu z ograniczoną kontrolą glikemii: randomizowana kontrolowana próba. JAMA 2 012; 308: 1641-1650 Crossref Web of Science Medline 5. Zapalenie płuc (związane z wentylatorem [VAP] i niezwiązane z wentylacją zapalenie płuc [PNEU]). Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention, styczeń 2017 r. (www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/6pscvapcurrent.pdf). Odpowiedź Autorzy odpowiadają: Gunst i Van den Berghe podnoszą istotne kwestie w swoim liście. Potwierdzamy, że częstość żywienia pozajelitowego była niższa wśród pacjentów w naszym badaniu niż wśród osób biorących udział w badaniu Leuven.1. Wskaźnik infuzji glukozy, o którym mówiliśmy (ryc. 2D w naszym artykule), zawierał wszystkie dojelitowe i pozajelitowe węglowodany; w przypadku ograniczonej jedynie do pozajelitowej glukozy mediana szybkości wlewu wynosiła 1,8 mg (0,1 mmol na litr) na kilogram na minutę przez pierwsze 8 dni w badaniu HALF-PINT, 60 do 70% mniej niż w przybliżeniu 4,5 do 6,0 mg (0,2 do 0,3 mmol na litr) na kilogram na minutę zgłoszone w badaniu Leuven.1 W naszej kohorcie skojarzonej z CDC [przypisy: endometrioza leczenie hormonalne, dermatologa, leczenie dzieci ]

[hasła pokrewne: uskom kożuchów, polswat, przychodnia łomżyńska bydgoszcz ]