Strategie transfuzyjne dla pacjentów w oddziałach intensywnej opieki pediatrycznej ad

Rejestracja i wyniki. Niektórzy pacjenci na oddziałach intensywnej opieki pediatrycznej (ICU) mieli więcej niż jedno kryterium wykluczenia. Oprócz wymienionych przyczyn wykluczenia, inne przyczyny to wiek postkoncepcji wynoszący mniej niż 40 tygodni (69 pacjentów), ciężka małopłytkowość (68), niedotlenienie (65), decyzja o wstrzymaniu lub wycofaniu opieki krytycznej (59), przewidywana przeżywalność mniej niż 24 godziny (54), wcześniejsze zapisy do badania (33), śmierć mózgu (25), pozaustrojowe natlenienie błony (22), hemofiltracja (21), transfuzja krwi (20), plazmafereza (17), niezdolność do pobierania produktów krwiopochodnych (14) i ciąży (1). Spośród 11 pacjentów, którzy zostali wycofani z analizy zamiaru leczenia, brakowało danych dla 3 pacjentów i nie można było zweryfikować ich u 8 pacjentów. Jedenaścioro pacjentów zostało wyłączonych z analizy na podstawie protokołu, ponieważ ich poziom hemoglobiny był poniżej poziomu progowego podczas ponad 20% ich pobytu po pierwszym dniu po randomizacji – nasza definicja niezgodności. Pacjentów zakwalifikowano do 19 oddziałów intensywnej opieki medycznej dla trzeciego opiekuna pediatrycznego w czterech krajach (patrz dodatek). Do zakwalifikowania się kwalifikują się stabilne, krytycznie chore dzieci w wieku od 3 dni do 14 lat, które mają co najmniej jedno stężenie hemoglobiny wynoszące 9,5 g na decylitr lub mniej w ciągu pierwszych 7 dni po przyjęciu na oddział intensywnej terapii pediatrycznej. Stan pacjentów był uważany za stabilny, jeśli średnie ogólnoustrojowe ciśnienie tętnicze było nie mniejsze niż 2 SD poniżej normalnej średniej dla wieku i jeśli leczenie sercowo-naczyniowe nie zostało zwiększone przez co najmniej 2 godziny przed rejestracją. Wszystkie kolejne dzieci były badane. Kryteria wykluczenia są wymienione na rysunku 1. Protokół badania został zatwierdzony przez komisję etyki badawczej w każdej uczestniczącej instytucji, a dla wszystkich pacjentów uzyskano pisemną świadomą zgodę od rodzica lub zastępczego decydenta.
Projektowanie i protokoły leczenia
Randomizacja była scentralizowana, a dane dotyczące przydziału publikowane w Internecie. Pacjenci zostali przydzieleni do grup badawczych w blokach 2 lub 4, które zostały losowo rozdzielone i podzielone na straty według centrum i trzech grup wiekowych (.28 dni, 29 do 364 dni i> 364 dni). Lekarze, pielęgniarki i personel badawczy nie byli świadomi strategii blokowania losowego.
W grupie strategii restrykcyjnej próg hemoglobiny do transfuzji ustalono na 7 g na decylitr, a docelowy zakres po transfuzji wynosił 8,5 do 9,5 g na decylitr. W grupie strategii liberalnej próg wynosił 9,5 g na decylitr, przy docelowym zakresie od 11 do 12 g na decylitr. W obu grupach krwinek czerwonych przetoczono w ciągu 12 godzin od osiągnięcia wartości progowej. Transfuzje krwinek czerwonych przeprowadzono zgodnie ze wzorem, który uwzględniał masę pacjenta i średnie stężenie hemoglobiny w jednostkach czerwonych krwinek w każdym uczestniczącym miejscu. Użyto tylko jednostek czerwonych krwinek o obniżonej wartości leukocytów.
Uczestniczący lekarze zastosowali strategie transfuzji czerwonych krwinek opisane dla każdej grupy. W badaniu nie stosowano żadnych innych protokołów opieki klinicznej. Protokół transfuzji był stosowany przez okres do 28 dni pobytu na oddziale intensywnej terapii pediatrycznej lub do czasu zgonu, w zależności od tego, co wystąpiło wcześniej
[podobne: przychodnia łomżyńska bydgoszcz, sebi rybnik, gorzelnia 505 ]