Strategie transfuzyjne dla pacjentów w oddziałach intensywnej opieki pediatrycznej czesc 4

Ustaliliśmy a priori, że moglibyśmy wywnioskować, że restrykcyjna strategia nie była gorsza od liberalnej strategii dla transfuzji czerwonych krwinek, jeśli górny limit 95% CI dla bezwzględnej redukcji ryzyka pierwotnego wyniku nie przekraczał 10% margines bezpieczeństwa.17 Wygenerowaliśmy krzywe Kaplana-Meiera i użyliśmy testu log-rank, aby porównać czas z rozwojem nowej lub postępującej niewydolności narządu w dwóch grupach. Wyliczono skorygowane ilorazy szans dla efektów leczenia z wykorzystaniem regresji logistycznej; model wielowymiarowy obejmował wiek, kraj i punktację w ocenie ryzyka śmiertelności pediatrycznej (PRISM). 18 Aby zminimalizować prawdopodobieństwo braku prawdziwych różnic, przeprowadziliśmy również analizę pierwszego protokołu dla pacjentów, którzy osiągnęli lub przekroczyli 80% wskaźnik przestrzegania protokołu dla transfuzji czerwonych krwinek. Przyczepność zdefiniowano jako odsetek dni po randomizacji, w którym co najmniej jedno stężenie hemoglobiny przekraczało próg transfuzji. Wszystkie analizy wyników wtórnych opierały się na zasadzie zamiaru leczenia. Porównywaliśmy codzienne wyniki PELOD, stosując najgorsze wyniki po linii bazowej, średnią całkowitą liczbę narządów, które były dysfunkcjonalne na pacjenta i inne wyniki wtórne wymienione powyżej. Zmienne ciągłe porównano z użyciem testu t Studenta lub testu sumy rang Wilcoxona. Zmienne kategoryczne analizowano za pomocą testu chi-kwadrat.
Przeanalizowaliśmy podgrupy pacjentów, u których wystąpiło potencjalne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych z niedokrwistością, skategoryzowanych zgodnie z diagnozą, wiekiem, ciężkością choroby (według oceny PRISM), krajem i statusem badania (tj. Czy pacjenci zostali czasowo zawieszeni Proces sądowy).
Dane ciągłe wyrażono jako średnie . SD. Zgłaszamy dwustronne 95% CI i wartości P. Nie dokonano korekty wartości P dla wielokrotnych porównań. Dane analizowano za pomocą oprogramowania SAS, wersja 9.1 (SAS Institute).
Wyniki
Pacjenci i przypisanie leczenia
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Od 26 listopada 2001 r. Do 28 sierpnia 2005 r. W sumie 5399 dzieci miało stężenie hemoglobiny wynoszące 9,5 g na decylitr lub mniej w ciągu pierwszych 7 dni od przyjęcia na OIT i kwalifikowało się do włączenia. Spośród tych dzieci 4372 (81%) spełniało co najmniej jedno kryterium wykluczenia (rysunek 1). W przypadku 379 z pozostałych 1027 pacjentów (37%) rodzice lub zastępcy decydenci odmówili udzielenia zgody. Dlatego losowo przydzielono 648 dzieci do dwóch grup badawczych. Spośród nich 11 (2%) wycofano po randomizacji, pozostawiając 637 pacjentów (320 w grupie strategii restrykcyjnej i 317 w grupie strategii liberalnej) w analizach zamiaru leczenia. Pacjenci w dwóch badanych grupach mieli podobne cechy wyjściowe (tabela 1).
Interwencja
Tabela 2. Tabela 2. Transfuzje krwinek czerwonych, tymczasowe zawieszenie protokołów i wspólne inicjatywy. Stężenia hemoglobiny w czasie randomizacji były podobne w grupie strategii restrykcyjnej i grupie strategii liberalnej (8,0 . 1,0 vs. 8,0 . 0,9 g na decylitr). Istniały istotne różnice między grupami w czasie do pierwszej transfuzji (1,7 vs
[patrz też: sebi rybnik, gorzelnia 505, ewa kurowska ]