Wpływ Torcetrapibu na miażdżycę tętnic szyjnych w rodzinnej hipercholesterolemii ad 7

Rozbieżne działanie torcetrapibu w porównaniu z samą atorwastatyną, cholesterolu LDL (spadek o 21%) i skurczowego ciśnienia krwi (wzrost o 2,8 mm Hg) są dwoma istotnymi czynnikami, które mogą wpływać na grubość błony środkowej tętnicy szyjnej wewnętrznej. W dwuletnich badaniach prawastatyny, w badaniu statynowej oceny regresji wzrostu (REGRESS) 26, podobne zmniejszenie poziomu cholesterolu LDL o 28% wiązało się ze zmniejszeniem grubości błony środkowej tętnicy szyjnej o 0,05 mm. W badaniu Ezetimibe i symwastatyny w hipercholesterolemii poprawiającym regresję miażdżycy (ENHANCE) dodanie ezetymibu do leczenia wysokimi dawkami symwastatyny miało na celu obniżenie poziomu cholesterolu LDL o 18 do 23% i pozwoliło wykryć średnią dwuletnią różnicę 0,05 mm w grubości intima-media tętnic szyjnych u 650 pacjentów, którzy byli heterozygotyczni pod kątem hipercholesterolemii rodzinnej. 31 Ekstrapolacja tych wyników do naszego badania sugerowałaby, że wpływ na poziomy cholesterolu LDL przełożyłby się na różnicę 0,03 do 0,05 mm w intima- grubość podłoża na korzyść grupy torcetrapib-atorwastatyny. Natomiast można oczekiwać, że obserwowany wzrost skurczowego ciśnienia krwi będzie miał niekorzystny wpływ na grubość błony środkowej tętnicy szyjnej wewnętrznej. Czytaj dalej Wpływ Torcetrapibu na miażdżycę tętnic szyjnych w rodzinnej hipercholesterolemii ad 7

Wpływ Torcetrapibu na miażdżycę tętnic szyjnych w rodzinnej hipercholesterolemii ad 5

Po 24 miesiącach średni poziom cholesterolu HDL wzrósł z 51,8 do 52,4 mg na decylitr (1,3 do 1,4 mmol na litr) w grupie leczonej wyłącznie atorwastatyną i od 52,9 do 81,5 mg na decylitr (1,4 do 2,1 mmol na litr) w tetrapo grupa atorwastatyny (ryc. 1). W grupie z wyłącznie atorwastatyną średnie stężenia cholesterolu LDL mierzyły 165,5 mg na decylitr (4,3 mmol na litr) podczas badania przesiewowego i spadły w okresie docierania do 138,9 mg na decylitr (3,6 mmol na litr) na początku badania. Po 24 miesiącach leczenia średni poziom cholesterolu LDL w grupie otrzymującej atorwastatynę wynosił 143,2 mg na decylitr (3,7 mmol na litr). W grupie torcetrapib-atorwastatyny średnie stężenia cholesterolu LDL wynosiły 168,2 mg na decylitr (4,3 mmol na litr) przy badaniu przesiewowym, 138,4 mg na decylitr (3,6 mmol na litr) na początku badania i 115,1 mg na decylitr (3,0 mmol na litr) 24 miesiące. Czytaj dalej Wpływ Torcetrapibu na miażdżycę tętnic szyjnych w rodzinnej hipercholesterolemii ad 5

Omeprazol przed endoskopią u pacjentów z krwawieniem z przewodu pokarmowego czesc 4

Pielęgniarki badawcze skontaktowały się z pacjentami lub ich rodzinami. Zapisy o readmisji w szpitalu, obserwacji klinicznej i śmierci uzyskano i zweryfikowano za pomocą regionalnego skomputeryzowanego systemu rejestracji szpitalnej. Eradykację H. pylori potwierdzono za pomocą szybkiego testu ureazy i analizy histologicznej podczas endoskopii kontrolnej po 8 tygodniach. Punkty końcowe
Naszym głównym punktem końcowym była potrzeba terapii endoskopowej przy pierwszym badaniu endoskopowym. Czytaj dalej Omeprazol przed endoskopią u pacjentów z krwawieniem z przewodu pokarmowego czesc 4

Wpływ Torcetrapibu na miażdżycę tętnic szyjnych w rodzinnej hipercholesterolemii ad 8

W dawce dobowej wynoszącej 60 mg torcetrapib stale zwiększa poziom CETP, co należy przypisać zwiększonemu powinowactwu CETP do HDL.34 To tworzenie kompleksu (torsetetrapib-HDL-CETP) wiąże się z kolei z ekstremalnymi wzrostami dużego HDL cząstki, czego przykładem jest znaczny wzrost poziomu cholesterolu HDL2 (157%). W tym kontekście niepokojące jest to, że poziom cholesterolu HDL stale wzrastał w czasie trwania próby (Figura 1). Można postawić hipotezę, że te efekty mogą zakłócać jedną lub więcej aktywności HDL, które obejmują podawanie jako akceptora komórkowego cholesterolu, hamowanie utleniania, zakrzepicę i zapalenie naczyń, promowanie naprawy śródbłonka i ochronę przed apoptozą komórek śródbłonka. 35 Możliwość, że HDL mogła utracić swój potencjał przeciwzapalny, została zilustrowana obserwacją, że torcetrapib nie wpływał na poziom białka C-reaktywnego. Natomiast monoterapia podobną dawką atorwastatyny u pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią spowodowała zmniejszenie o 45% poziomu białka C-reaktywnego o wysokiej czułości w badaniu podobnym do naszego w czasie trwania i wielkości 36 Podsumowując, zastosowanie torcetrapibu u pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią nie spowodowało regresji miażdżycy tętnic, co oceniono za pomocą łącznego pomiaru grubości ściany tętnicy szyjnej, a nawet spowodowało progresję choroby we wspólnym odcinku tętnicy szyjnej. Czytaj dalej Wpływ Torcetrapibu na miażdżycę tętnic szyjnych w rodzinnej hipercholesterolemii ad 8

Śmiertelne i prawie śmiertelne reakcje anafilaktyczne na pokarm u dzieci i młodzieży ad 5

Większość rodziców nie doceniła potencjalnego nasilenia reakcji alergicznych na pokarm. Chociaż samobójcza adrenalina została przepisana trzem z szóstki dzieci z reakcjami śmiertelnymi, żadna z nich nie była dostępna w czasie reakcji. Tylko jeden pacjent z reakcją niekrytyczną (pacjent 8) sam wstrzyknął epinefrynę, a adrenalinę do wstrzykiwań przepisano tylko trzem pacjentom z reakcjami niekrytycznymi. Pięć z sześciu śmiertelnych reakcji miało miejsce w miejscach publicznych, podczas gdy dzieci i młodzież były w szkole lub na targach, podczas gdy wszystkie niemal śmiertelne reakcje miały miejsce w prywatnych domach. Co najmniej jeden z rodziców pacjentów był obecny podczas trzech z sześciu śmiertelnych reakcji i podczas czterech z siedmiu niecałkowitych reakcji, co sugeruje, że obecność rodziców, którzy mogliby być w stanie wcześnie wykryć objawy dziecka, nie mogła wyjaśnić różnic między dwiema grupami. Czytaj dalej Śmiertelne i prawie śmiertelne reakcje anafilaktyczne na pokarm u dzieci i młodzieży ad 5

Śmiertelne i prawie śmiertelne reakcje anafilaktyczne na pokarm u dzieci i młodzieży

W literaturze medycznej jest niewiele doniesień o śmiertelnych lub prawie śmiertelnych reakcjach anafilaktycznych wywołanych przez pokarm. Nie ma kodu dla diagnozy anafilaksji wywołanej przez żywność w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, więc trudno było ustalić częstość występowania śmiertelnych reakcji anafilaktycznych wywołanych przez żywność. Przed niedawnym badaniem Yungingera i wsp. literatura medyczna składała się głównie z pojedynczych przypadków. Yunginger i współpracownicy opisali siedem przypadków śmiertelnej anafilaksji z powodu alergii pokarmowej, która wystąpiła w ciągu 16 miesięcy. Czytaj dalej Śmiertelne i prawie śmiertelne reakcje anafilaktyczne na pokarm u dzieci i młodzieży

ewa kurowska mroczek opinie ad

W chwili przyjęcia badanie cytogenetyczne wykazało translokację (15; 17) w 80% komórek w metafazie (ryc. 2). Wartości chemii krwi były prawidłowe, z wyjątkiem niewielkich wzrostów poziomu białka C-reaktywnego (7,6 mg na decylitr) i endotoksyny w surowicy (31,5 pg na mililitr). Badania krzepnięcia dały następujące wyniki: czas aktywowanej częściowej tromboplastyny, 30,0 sekund, z kontrolą 32,4 sekundy; czas protrombinowy, 14,0 sekund lub 132 procent kontroli; poziom produktów degradacji fibryny, 1,79 mg na decylitr; fibrynogen, 582 mg na decylitr; antytrombina III, 92 procent normalnej; inhibitor alfa2-plazmin, 111 procent normalnych; i D-dimer, 23,1 .g na mililitr – wyniki zgodne z łagodną koagulopatią. Figura 3. Czytaj dalej ewa kurowska mroczek opinie ad

Zespół Guillain-Barré

W recenzji zespołu Guillain-Barré dr. Roppera (wydanie z 23 kwietnia) * uważamy, że w opisie bloków przewodzenia występuje błąd. W typowym bloku przewodzenia amplituda stymulacji dystalnej powinna być większa niż w stymulacji proksymalnej. Nawet w krótkim opisie bloku przewodnictwa należy dodać, że spadek amplitudy w stymulacji proksymalnej w porównaniu do stymulacji dystalnej niekoniecznie wskazuje na blok przewodzenia. Wśród innych przyczyn taki spadek może być wywołany przez czasowe rozproszenie, gdy towarzyszy mu wydłużenie czasu trwania potencjału. Czytaj dalej Zespół Guillain-Barré

Biopsja Interpretacja węzłów chłonnych grasicy, węzłów chłonnych, śledziony i naczyń limfatycznych

Rozpoznanie i klasyfikacja zaburzeń limfoproliferacyjnych nadal stanowią poważne wyzwanie dla chirurgów patologów. Obecne uzbrojenie diagnostyczne musi zawierać nie tylko złoty standard doskonałej sekcji histologicznej, ale także dane pochodzące z badań immunologicznych, molekularnych i cytogenetycznych. W przeciwieństwie do wielu obszernych książek w innych podspecjalizacjach patologii, stosunkowo niewiele książek bada patologię chirurgiczną układu limfatycznego z tych wszystkich punktów widzenia. Interpretacja węzłów chłonnych przez Biopsję Swerdlowa przynosi największe sukcesy. Praca ta jest również przykładem coraz rzadszego zjawiska w wydawnictwie medycznym – książki napisanej przez jeden organ w tej dziedzinie. Czytaj dalej Biopsja Interpretacja węzłów chłonnych grasicy, węzłów chłonnych, śledziony i naczyń limfatycznych

Samobójstwo w domu w związku z posiadaniem broni ad 8

Chociaż ryzyko to występuje w gospodarstwach domowych, w których występuje choroba psychiczna, jest to również widoczne w gospodarstwach domowych, w których nikt wcześniej nie był znany ze swojej choroby psychicznej lub depresji. Osoby posiadające broń palną powinny dokładnie rozważyć powody, dla których broń w domu powinna być chroniona przed możliwością wykorzystania jej w samobójstwie. Finansowanie i ujawnianie informacji
Obsługiwane przez grant (CCR402424) od Publicznej Służby Zdrowia, Centres for Disease Control, Atlanta.
Przedstawione na dorocznym spotkaniu American Public Health Association, Atlanta, 12 października 1991. Poglądy wyrażone przez autorów i niekoniecznie odzwierciedlają te z University of Tennessee, University of Washington, lub Centers for Disease Control . Czytaj dalej Samobójstwo w domu w związku z posiadaniem broni ad 8