Czlowiek z bólem i oslabieniem w nogach

W ewidencji przypadku z udziałem pacjenta z miopatią wywołaną przez lek, David i in. (Wydanie z 8 marca) przytacza kilka czynników ryzyka miopatii związanej z statyną, ale pomijają one niewydolność nerek. Spośród 6031 uczestników losowo przydzielonych do grupy otrzymującej symwastatynę w dawce 80 mg na dobę w badaniu skuteczności dodatkowych redukcji cholesterolu i homocysteiny (SEARCH), względne ryzyko wystąpienia miopatii wynosiło 2,5 (95% przedział ufności, 1,6 do 3,9 ) wśród pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w porównaniu z pacjentami bez przewlekłej choroby nerek
Pacjent opisany w ewidencji przypadku miał progresywną przewlekłą chorobę nerek przez 6 lat i poziom kreatyniny 4,1 mg na decylitr przy przyjęciu. Ponadto przyjmował ergokalcyferol, chociaż preferowana jest aktywowana witamina D. Niedobór witaminy D może być związany z bolesnością mięśniową i miopatią wywołaną przez statyny, chociaż nie są zrozumiałe dokładn e mechanizmy. 3 Funkcjonalny niedobór witaminy D może wyjaśniać brak regeneracji obserwowanej na biopsji mięśnia. Czytaj dalej Czlowiek z bólem i oslabieniem w nogach

Lewe urzadzenia Ventricular Assist dla zaawansowanej niewydolnosci serca

Rogers i in. (2 lutego) przedstawia wyniki wieloośrodkowego badania ENDURANCE nowego śródserowo-kardiologicznego urządzenia wspomagającego lewą komorę do długotrwałego stosowania u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca. W tym samym wydaniu Mehra i wsp.2 przedstawiają wyniki Multicenter Study of MagLev Technology u pacjentów poddawanych mechanicznej terapii podtrzymującej krążenia za pomocą HeartMate 3 (MOMENTUM 3), randomizowanego badania porównującego wirową pompę o przepływie ciągłym HeartMate 3 z osiową pompa przepływowa HeartMate II. W badaniu MOMENTUM 3 częstość reoperacji w przypadku nieprawidłowej pracy pompy spowodowanej zakrzepicą w pompie była większa u pacjentów, którzy otrzymali pompę przepływu osiowego niż u pacjentów, którzy otrzymali odśrodkową pompę o stałym przepływie. Jesteśmy zaniepokojeni wysoką częstotliwością zakrzepicy pompy w osiowej grupie pomp; wskaźnik ten wynosił 10,1% w ciągu 6 miesięcy po i mplantacji.2 W latach 2011-2013 odnotowano wzrost zakrzepicy w pompie do poziomu 10% w ciągu 6 miesięcy po wszczepieniu HeartMate II. Jednak ostatnio badania wykazały spadek częstości zakrzepicy maksymalna częstość występowania 5% w ciągu 6 miesięcy, ze względu na zmiany pooperacyjnej antykoagulacji i zalecenia dotyczące prędkości pompy.5,6 Zmiany te obejmują zwiększony docelowy współczynnik znormalizowany międzynarodowy (INR) od 2.0 do 3.0 i cel około 9000 obrotów na minutę w pompie prędkości, które zostały opisane w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem artykułu Mehry et al. Czytaj dalej Lewe urzadzenia Ventricular Assist dla zaawansowanej niewydolnosci serca

Biwalirudyna w ostrych zespolach wiencowych

width=525Valgimigli i in. (Wydanie 10 września) donoszą, że przedłużenie infuzji biwalirudyny po zakończeniu interwencji wieńcowej nie zmniejszyło znacząco ryzyka zakrzepicy we wczesnej fazie stentu przy stosowaniu biwalirudyny w porównaniu z okołooperacyjnym zastosowaniem niefrakcjonowanej heparyny. Szybkie i przeciwstawne śródbłonkowe efekty biwalirudyny i heparyny zostały opisane wcześniej.2 Biwalirudyna nasila naczyniową sekwestrację mieloperoksydazy pochodzącej od neutrofili, co powoduje przyspieszenie konsumpcji tlenku azotu i obniżenie jej biodostępności. W przeciwieństwie do tego heparyna uwalnia mieloperoksydaza i poprawia funkcję śródbłonka.2 Oddziaływanie biwalirudyny z mieloperoksydazą i tlenkiem azotu może predysponować pacjentów do wczesnej zakrzepicy w stencie podczas ostrego zawału mięśnia sercowego. Po pierwsze, aktywacja neutrofili jest wczesnym zdarzeniem w ostrym zawale mięśnia sercowego.3 Po drugie, interakcje między aktywowanymi pły tkami krwi i granulocytami obojętnochłonnymi stymulują tworzenie tak zwanych neutrofilowych pułapek pozakomórkowych (filamentów chromatyny uwalnianych z neutrofili) niosących czynny czynnik tkankowy w tętnicy związanej z zawałem, 4, który dalej indukuje wytwarzanie trombiny i aktywację płytek. Po trzecie, blokada receptora płytkowego P2Y12 zwiększa zdolność tlenku azotu do hamowania aktywacji płytek krwi stymulowaną trombiną i agregacji o czynnik od 1000 do 100 000,5. Czytaj dalej Biwalirudyna w ostrych zespolach wiencowych

Ryzyko MRI u pacjentów z rozrusznikiem serca lub defibrylatorem

Russo i in. (Wydanie z 23 lutego) i inni2 badali ryzyko związane z obrazowaniem metodą rezonansu magnetycznego (MRI) u pacjentów z przestarzałymi stymulatorami serca lub implantowanymi układami kardiowertera-defibrylatora (ICD), które nie zostały zatwierdzone przez Food and Drug Administration (FDA) jako warunkowe MR i tym samym nie zapewniają opatrzenia warunkowego MR, które określa warunki bezpiecznego skanowania MRI. Przypominamy czytelnikom, że reakcja rozruszników serca lub układów ICD na pola elektromagnetyczne (EMF), które są generowane podczas skanowania MRI, jest specyficzna dla systemu i jest funkcją wielu zmiennych, w tym kombinacji generatora impulsów i typu ołowiu lub długości, pozycjonowania w MRI system i wielkość pól elektromagnetycznych. Reakcję na EMF zatwierdzonych systemów, w przeciwieństwie do systemów starszych , zbadano, określono ilościowo i uznano za akceptowalną, pod warunkiem przestrzegania oznaczenia warunkowego MR. Tak więc, wyniki przedstawione przez Russo i in. i innych nie można uogólnić, aby stwierdzić, że wszyscy pacjenci z rozrusznikami serca i ICD mogą bezpiecznie przejść badanie MRI. Czytaj dalej Ryzyko MRI u pacjentów z rozrusznikiem serca lub defibrylatorem

Tai Chi i stabilność posturalna u pacjentów z chorobą Parkinsona AD 3

Maksymalny skok to ocena granic samoczynnych ruchów, gdy pacjenci zmieniają lub odchylają środek ciężkości, nie spadając, w kierunku teoretycznego ograniczenia (100%) w każdym z ośmiu docelowych kierunków. Sterowanie kierunkowe, miara dokładności ruchu, jest obliczane przez porównanie ruchu w kierunku celu z ilością zewnętrznego ruchu. Wyniki obu miar wahają się od 0 do 100%, przy czym wyższe wartości procentowe oznaczają lepszą równowagę lub kontrolę. Drugorzędne wyniki
Chód (długość kroku i prędkość chodu) oceniano ilościowo za pomocą komputerowego chodnika o długości 4,3 m (GA), GAITRite, CIR Systems. Uczestnicy zostali poinstruowani, aby chodzić w normalnym tempie na cztery próby; wyniki uśredniono dla uzyskania wyniku dla każdej miary, z wyższymi wynikami wskazującymi lepszą zdolność chodu. Wytrzymałość obustronnych prostowników stawów i zginaczy mierzono przy prędkości kątowej 60 stopni na sekundę z użyciem dynamometru izokinetycznego (Biodex System 3, Biodex Medical Systems). Czytaj dalej Tai Chi i stabilność posturalna u pacjentów z chorobą Parkinsona AD 3

Trzy po porodzie schematy antyretrowirusowe mające na celu zapobieganie zakażeniom HIV wywołanym przez infrapartum AD 5

Oporność na wirusy według grupy leczenia. Wyniki genotypowego testu antyretrowirusowego były dostępne dla 120 (85,7%) spośród 140 zakażonych wirusem HIV niemowląt (Tabela 4). Mutacje powodujące oporność na inhibitory odwrotnej transkryptazy analogu nukleozydu (NRTI) były obecne u 3 niemowląt (2 w grupie 3-lekowej i w grupie dwupeptynowej), a mutacje powodujące oporność na inhibitory proteazy występowały u 2 niemowląt (obydwa w grupie trzech leków). Mutacje powodujące oporność na nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI) były obecne u 12 niemowląt: 3 (5,7%) w grupie z zydowudyną, 6 (18,2%) w grupie dwuputkowej i 3 (8,8%) w grupie grupa trójlekowa (P = 0,15 dla wielokrotnych porównań). Większość mutacji NNRTI wykryto u niemowląt zakażonych w macicy; tylko 3 niemowlęta z infekcją wewnątrzpochwową miały mutacje NNRTI, w każdej grupie. Nie było istotnych różnic w rozkładzie mutacji oporności między grupami. Czytaj dalej Trzy po porodzie schematy antyretrowirusowe mające na celu zapobieganie zakażeniom HIV wywołanym przez infrapartum AD 5

Profilaktyka antyretrowirusowa w zapobieganiu HIV u heteroseksualnych mężczyzn i kobiet AD 2

Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność prezentowanych danych. Badana populacja
Od lipca 2008 r. Do listopada 2010 r. Zarejestrowaliśmy pary heteroseksualne, w których jeden partner był zarażony wirusem HIV-1, a drugi partner nie był zarażony (pary HIV-1-serodiscordant) z dziewięciu miejsc w Kenii i Ugandzie (patrz tabele S1 i S2 w Dodatek Aneks, dostępny wraz z pełną treścią tego artykułu) 15. Partnerzy HIV-1 seronegatywni mieli normalną czynność nerek, nie byli zakażeni wirusem zapalenia wątroby typu B i nie byli w ciąży ani nie karmili piersią. Partnerzy serotypu HIV-1 nie otrzymywali terapii przeciwretrowirusowej i nie spełniali wytycznych Kenijczyków ani Ugandyjczyków dotyczących rozpoczęcia terapii przeciwretrowirusowej. Czytaj dalej Profilaktyka antyretrowirusowa w zapobieganiu HIV u heteroseksualnych mężczyzn i kobiet AD 2

Płacenie za aprobatę leków – kto używa ad

Jeden z naukowców FDA, którego często krytykowano za zbytnie zaniepokojenie danymi o ryzyku związanym z narkotykami, powiedział jego przełożony, aby pamiętać, że klientem agencji była branża farmaceutyczna. To dziwne, odpowiedział. Myślałem, że naszymi klientami są ludzie ze Stanów Zjednoczonych . Inni pracownicy agencji zgłaszają presję, aby przyspieszyć proces zatwierdzania leków, chociaż czasy przeglądu regulacyjnego FDA są już jednymi z najkrótszych na świecie. Dowodzi, że nacisk na szybkość może prowadzić do problematycznych decyzji. Czytaj dalej Płacenie za aprobatę leków – kto używa ad

Wpływ Torcetrapibu na miażdżycę tętnic szyjnych w rodzinnej hipercholesterolemii ad 6

W przypadku pacjentów z wyjściowym poziomem cholesterolu HDL mniejszym niż 40 mg na decylitr (1,0 mmol na litr), wyniki wykazały tendencję na korzyść monoterapii atorwastatyną (P = 0,09). Jednak oba te wyniki są prawdopodobnie spowodowane przypadkiem. Niepożądane zdarzenia kliniczne
Wśród pacjentów, którzy mieli co najmniej osobę, która nie została przesądzona, zgłaszane przez badacza ciężkie niekorzystne zdarzenia sercowo-naczyniowe (u jednych wystąpiło więcej niż zdarzenie), 11 zdarzeń dotyczyło wyłącznie grupy przyjmującej atorwastatynę (1 zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, udar i 9 niedokrwiennych lub innych zdarzenia sercowo-naczyniowe), a 24 pacjentów było w grupie torcetrapib-atorwastatyny (3 nieinatalne zawały mięśnia sercowego, udar, 18 niedokrwiennych lub inne zdarzenia sercowo-naczyniowe, zwężenie tętnicy szyjnej oraz podwyższenie ciśnienia krwi uważane za poważne zdarzenie niepożądane). Nadciśnienie zdiagnozowane przez badacza było częstsze w grupie torcetrapib-atorwastatyny (8,9% w porównaniu z 3,7%), a wartości ciśnienia tętniczego krwi przekraczające 140/90 mm Hg były częściej rejestrowane w grupie leczonej torcetrapibem-atorwastatyną (7,8%). vs. Czytaj dalej Wpływ Torcetrapibu na miażdżycę tętnic szyjnych w rodzinnej hipercholesterolemii ad 6

Omeprazol przed endoskopią u pacjentów z krwawieniem z przewodu pokarmowego czesc 4

Pielęgniarki badawcze skontaktowały się z pacjentami lub ich rodzinami. Zapisy o readmisji w szpitalu, obserwacji klinicznej i śmierci uzyskano i zweryfikowano za pomocą regionalnego skomputeryzowanego systemu rejestracji szpitalnej. Eradykację H. pylori potwierdzono za pomocą szybkiego testu ureazy i analizy histologicznej podczas endoskopii kontrolnej po 8 tygodniach. Punkty końcowe
Naszym głównym punktem końcowym była potrzeba terapii endoskopowej przy pierwszym badaniu endoskopowym. Czytaj dalej Omeprazol przed endoskopią u pacjentów z krwawieniem z przewodu pokarmowego czesc 4