Tai Chi i stabilność posturalna u pacjentów z chorobą Parkinsona AD 3

Maksymalny skok to ocena granic samoczynnych ruchów, gdy pacjenci zmieniają lub odchylają środek ciężkości, nie spadając, w kierunku teoretycznego ograniczenia (100%) w każdym z ośmiu docelowych kierunków. Sterowanie kierunkowe, miara dokładności ruchu, jest obliczane przez porównanie ruchu w kierunku celu z ilością zewnętrznego ruchu. Wyniki obu miar wahają się od 0 do 100%, przy czym wyższe wartości procentowe oznaczają lepszą równowagę lub kontrolę. Drugorzędne wyniki
Chód (długość kroku i prędkość chodu) oceniano ilościowo za pomocą komputerowego chodnika o długości 4,3 m (GA), GAITRite, CIR Systems. Uczestnicy zostali poinstruowani, aby chodzić w normalnym tempie na cztery próby; wyniki uśredniono dla uzyskania wyniku dla każdej miary, z wyższymi wynikami wskazującymi lepszą zdolność chodu. Wytrzymałość obustronnych prostowników stawów i zginaczy mierzono przy prędkości kątowej 60 stopni na sekundę z użyciem dynamometru izokinetycznego (Biodex System 3, Biodex Medical Systems). Sumaryczne szczytowe wartości momentu obrotowego (w Newtonach [Nm]) pięciu cykli maksymalnego wydłużenia i zgięcia obliczono na podstawie średniej z pomiarów obu kończyn. Test funkcjonalnego zasięgu26 ocenił maksymalną odległość, jaką uczestnik mógł osiągnąć w kierunku do przodu poza zasięgiem ramienia, utrzymując stałą podstawę wsparcia w pozycji stojącej, z wyższymi wynikami wskazującymi lepszą równowagę. Test time-up-and-go27 mierzył czas (w sekundach) wznoszenia się z krzesła, chód 3,1 m (10 stóp), powrót i usiąść, z krótszym czasem oznaczającym lepszą mobilność. Objawy ruchowe uczestników oceniano za pomocą 14-punktowej aktualizacji UPDRS III18; wyniki wahają się od 0 do 56, przy niższych wartościach wskazujących na mniejszą niepełnosprawność ruchową. Oceniający zostali przeszkoleni przez certyfikowanego neurologa zgodnie ze standardowym protokołem.28 Niezawodność międzyoperacyjna wyniosła 0,96. Upadki monitorowano za pomocą codziennych kalendarzy upadku , które utrzymywali uczestnicy badania13 i zbierano co miesiąc podczas interwencji lub do czasu, aż uczestnik wycofał się z badania.
Procedury testowe
Pomiary wyników oceniono na początku, 3 i 6 miesięcy oraz 3 miesiące po zakończeniu interwencji. Uczestnicy zostali pouczeni, aby przestrzegali swoich normalnych harmonogramów aktywności fizycznej i leków podczas 6-miesięcznego okresu interwencji. Oceny przeprowadzono w czasie, gdy uczestnicy byli w okresie włączenia (tj. Gdy leki działały, a objawy były kontrolowane). Leki przeciwparkinsonowskie uczestników były monitorowane za pomocą samodzielnego pomiaru.29
Analiza statystyczna
Wszystkie analizy pierwotne i wtórne przeprowadzono na zasadzie zamiaru leczenia. Różnice między grupami w zmiennych demograficznych i wyjściowych testowano za pomocą testu chi-kwadrat dla zmiennych jakościowych i jednokierunkowej analizy wariancji dla zmiennych ciągłych.
Efekty interwencji na podstawowe i drugorzędne pomiary wyników ciągłych porównano za pomocą analizy wariancji z mieszanym powtarzaniem pomiarów, z korektą i bez niej dla zmiennych podstawowych i zmiennych czasowych (np. Wiek, płeć, stan choroby, stan zdrowia, stosowanie i zmiana leku i poziom aktywności fizycznej). Porównania parami pomiędzy grupą tai chi i dwiema innymi grupami przeprowadzono tylko wtedy, gdy zbiorcze statystyki testu F wskazywały, że hipoteza zerowa powinna zostać odrzucona. Niezależne próbki t-testów (z 95% przedziałami ufności) zostały użyte do porównania średnich grupowych. Do testów zmian w grupie od wartości początkowej do 6 miesięcy zastosowano sparowane t-testy. Negatywna regresja dwumianowa została wykorzystana do modelowania danych dotyczących upadków i do wyznaczania wskaźników częstości występowania (z 95% przedziałami ufności). Te same procedury analityczne wykorzystano do zbadania trwałości efektów interwencji.
Wyliczyliśmy, że próba 45 uczestników na grupę zapewni co najmniej 80% mocy wykrywania różnicy między grupami wynoszącej 6 punktów procentowych w maksymalnym wychyleniu i 10 punktów procentowych w kontroli kierunkowej od wartości początkowej do 6 miesięcy, przy założeniu 15% współczynnika ścieranie na dwubocznym poziomie alfa 0,05. Te przewidywane różnice w punktach procentowych odpowiadają średniej wielkości efektu 0,30 lub większej (różnica między dwoma środkami podzielona przez połączone odchylenie standardowe dla danych). W przypadku wyników pierwotnych przyjęto, że dwukierunkowy poziom alfa wynoszący 0,01 (dla czterech skorygowanych porównań metodą Bonferroniego) wskazuje na istotność statystyczną. Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania SPSS, wersja 17 (IBM) i oprogramowanie Stata, wersja 11 (StataCorp).
Wyniki
Podstawowa charakterystyka uczestników
Tabela 1
[przypisy: psycholog Kraków, nefrolog, lekarz prywatnie ]
[podobne: stokrotka giedlarowa, akrybia, test menopauzalny cena ]