Trzy po porodzie schematy antyretrowirusowe mające na celu zapobieganie zakażeniom HIV wywołanym przez infrapartum AD 2

Badani dawcy leków nie brali udziału w projektach badawczych, gromadzeniu danych, analizie danych lub przygotowywaniu manuskryptów. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność prezentowanych danych oraz wierność tego raportu do protokołu, dostępnego wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Projekt badania i schematy leczenia
Niemowlęta narażone na HIV-1 losowo przydzielono do jednego z trzech schematów ART w ciągu 48 godzin po urodzeniu. Stałe dawkowanie w oparciu o kategorie wagowe zastosowano do podawania leku. Wszystkie dzieci otrzymywały zydowudynę przez 6 tygodni, w dawce 12 mg (dla niemowląt o masie urodzeniowej> 2,0 kg) lub 8 mg (dla osób o masie urodzeniowej ?2,0 kg) dwa razy dziennie. Pierwsza grupa otrzymała samą zydowudynę. Druga grupa otrzymywała schemat zydowudyny oraz trzy dawki newirapiny: pierwsza w ciągu 48 godzin po urodzeniu, druga 48 godzin po pierwszej dawce, a trzecia 96 godzin po drugiej dawce.11 Dawka newirapiny wynosiła 12 mg (masa urodzeniowa > 2,0 kg) lub 8 mg (masa urodzeniowa ?2,0 kg) raz dziennie. Trzecia grupa otrzymywała reżim zydowudyny oraz nelfinawir i lamiwudynę przez 2 tygodnie. Dawka nelfinawiru wynosiła 200 mg (masa urodzeniowa> 3,0 kg), 150 mg (masa urodzeniowa> 2,0 kg i ?3,0 kg) lub 100 mg (masa urodzeniowa ?2,0 kg) dwa razy na dobę. Dawka lamiwudyny wynosiła 6 mg (masa urodzeniowa> 2,0 kg) lub 4 mg (masa urodzeniowa ?2,0 kg) dwa razy na dobę.12
Niemowlęta losowo przydzielono do grupy leczonej w blokach po 12 roku. Przyleganie do leczenia oceniano za pomocą dzienników leczenia podawanych matkom lub opiekunom niemowląt. Wobec braku wcześniejszych wyników matczynego badania na HIV-1 zakażenie HIV-1 zdiagnozowano u matek za pomocą szybkiego testu (Determine [Abbott Laboratories] w Brazylii, Johannesburgu i Argentynie; OraQuick [OraSure Technologies] w Cape Town, South Afryka oraz wszelkie zatwierdzone szybkie testy FDA na obecność HIV-1 i HIV typu 2 [HIV-2] w miejscach pracy w USA) podczas porodu i porodu lub w ciągu 48 godzin po urodzeniu. Niemowląt zapisano do czasu potwierdzenia wyników testu u matek. Jeśli testy potwierdzające były negatywne, dzieci, które nie otrzymały badanych leków, zostały wycofane z badania; niemowlęta, które otrzymywały badane leki były śledzone.
Oceny matek
Na początku badania uzyskano ogólne wiadomości medyczne i położnicze, uzyskano pełną morfologię krwi i zmierzono poziom RNA HIV-1 w osoczu, podzbiory komórek T i miano VDRL (ang. Venereal Disease Research Laboratory). Matki radzono nie karmić piersią, a preparat dla niemowląt był bezpłatny. Informacje na temat karmienia piersią zostały udokumentowane.
Oceny niemowląt
Wizyty kontrolne odbyły się w momencie urodzenia i w dniach od 4 do 7 dni, od 10 do 14 dni, od 4 do 6 tygodni oraz od 3 do 6 miesięcy. Uzyskano historie medyczne i podczas każdej wizyty wykonywano badania fizyczne. Pełną liczbę krwinek i poziomy aminotransferazy wątrobowej mierzono we wszystkich wizytach, z wyjątkiem 6 miesięcy. Poziom DNA HIV-1 mierzono za pomocą testu łańcuchowej reakcji polimerazy DNA Amplicor 1.5 (PCR) (Roche Molecular Systems) podczas wszystkich wizyt z wyjątkiem 4 do 7 dni. Nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych oceniano za pomocą Wydziału Toksyczności AIDS z 1993 r., Oceniając stopień nasilenia niekorzystnych doświadczeń z udziałem dzieci.13 Nieprawidłowości w liczbie krwinek 3. stopnia lub wyższej, nieprawidłowości stopnia 2 lub wyższego w poziomach aminotransferazy wątrobowej oraz wysypki stopnia 2B lub wyższe rozważyć poważne niepożądane zdarzenia. Niemowlę z dodatnim testem PCR HIV-1 DNA poddawano powtórnemu testowaniu tak szybko jak to możliwe. Potwierdzone zakażenie HIV-1 zdefiniowano jako dwa pozytywne wyniki w różnych dniach. Niemowlęta z pozytywnym wynikiem DNA PCR po urodzeniu i potwierdzające pozytywne wyniki w powtórnym badaniu zostały sklasyfikowane jako zakażone w macicy; takie niemowlęta zostały wyłączone z pierwotnej analizy skuteczności. Zakażenie śródmózgowskie zdefiniowano jako ujemny wynik testu przy urodzeniu z dodatnim wynikiem w kolejnych testach. Po potwierdzeniu zakażenia HIV-1 profilaktyka ART została przerwana, aby niemowlęta mogły rozpocząć leczenie ART. Wszystkie testy laboratoryjne były wykonywane przez laboratoria, które były zapewnione pod względem jakości po przeprowadzeniu badań biegłości przez Międzynarodową Grupę Badawczą ds. Dzieci z Dorastającym Pacjentem z AIDS (IMPAACT).
Ocenę genotypowej oporności na antyretrowirusy w próbkach w grupach od zakażonych niemowląt wykonano za pomocą systemu genotypowania HIV-1 ViroSeq. Próbki wybrano od momentu rozpoczęcia leczenia ART (82% próbek z 3-miesięcznej wizyty).
Analiza statystyczna
Wielkość próby docelowej wynosiła 1731 niemowląt (577 na grupę badaną), przy założeniu 6% częstości transmisji w macicy i 5% straty w obserwacji
[przypisy: lekarz sportowy, leczenie dzieci, urolog ]
[patrz też: panaceum koszalin, przychodnia łomżyńska, gorzelnia 505 ]