Trzy po porodzie schematy antyretrowirusowe mające na celu zapobieganie zakażeniom HIV wywołanym przez infrapartum AD 4

Transmisja wirusa wewnątrzmacicznego HIV-1 według grupy leczenia. Krzywe Kaplana-Meiera dla transmisji wewnątrzpłytkowej różniły się istotnie (P = 0,03 dla ogólnego porównania). Szybkość transmisji była najwyższa w grupie z zydowudyną (3,4% w 4 do 6 tygodni w porównaniu z 1,6% w grupie dwupiennej i 1,4% w grupie 3-lekowej, 4,8% po 3 miesiącach w porównaniu do 2,2% w grupie -grupa i 2,4% w grupie trójlekowej). Tabela 2. Tabela 2. Infekcje HIV-1 u niemowląt według grupy leczenia. Współczynniki zakażeń wirusem HIV-1 w badanej grupie, na podstawie krzywych Kaplana-Meiera, przedstawiono na rycinie iw tabeli 2. Krzywe Kaplana-Meiera dla transmisji wewnątrzpochodnej różniły się istotnie między grupami (P = 0,03 dla ogólnego porównania). Ogólna częstość transmisji HIV-1 w macicy wynosiła 5,7%, w zakresie od 5,1% do 6,8% we wszystkich grupach; częstość występowania samej tylko zydowudyny nie różniła się istotnie od częstości występowania w grupie otrzymującej dwa leki lub częstości występowania w grupie trójlekowej (P = 0,24 w obu przypadkach). Ogólny wskaźnik transmisji wewnątrzkomórkowej po 3 miesiącach wyniósł 3,2%; częstość występowania samej tylko zydowudyny (24 dzieci [4,8%]) była istotnie wyższa niż w grupie leczonej dwoma lekami (11 niemowląt [2,2%]) i grupa trójlekowa (12 niemowląt [2,4%]) (P = 0,046 dla obu porównań). Ogólny odsetek transmisji HIV-1 był wyższy w grupie z zydowudyną (61 niemowląt [11,0%]) niż w grupie otrzymującej dwa leki (39 niemowląt [7,1%]) lub grupa trzech leków (40 niemowląt [7,4] %]) (P = 0,03 dla obu porównań). Te wartości P korygowano dla porównania samej grupy zydowudyny z dwiema grupami wielolekowymi. Skorygowane wartości P dla wszystkich możliwych porównań wynosiły 0,07 dla grupy zydowudyny w porównaniu z grupą dwuputkową, 0,09 dla grupy zydowudyny w porównaniu z grupą 3-lekową i 0,80 dla grupy dwóch leków w porównaniu z grupą trzech leków. .
Śmiertelność i utrata uwagi w następstwie
Czterdzieści trzy niemowlęta (2,6%) zmarły, z podobną umieralnością w trzech grupach (11 zgonów [1,9%] w grupie z zydowudyną, 15 [2,7%] w grupie dwuputkowej i 17 [3,1%] w grupa trzech leków) (p = 0,49 w teście chi-kwadrat). Żadne zgony nie były uważane za związane z badanymi lekami. W Brazylii odnotowano 17 zgonów (1,4% z 1224 niemowląt) w porównaniu z 26 w Afryce Południowej (5,4% z 479 niemowląt, P <0,001). Szesnaście zgonów (37%) wystąpiło u niemowląt zakażonych HIV-1, 6 (14%) u niemowląt niezakażonych HIV-1 i 21 (49%) u niemowląt o nieokreślonym statusie HIV-1 (patrz dodatek 2 w dodatkowym dodatku , dostępne o ). Przyczyny przerwania badania (97 niemowląt) obejmowały zgon (21), wycofanie zgody (37), utratę nadzoru (32), przeniesienie (6) i inne powody (1). Uczestnicy uczestniczyli w 96% zaplanowanych wizyt przez 3 miesiące; przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, ocenianych na podstawie dzienników leczenia wypełnianych przez matki lub opiekunów, przekraczało 96% dla wszystkich badanych leków.
Czynniki ryzyka dla okołoporodowej transmisji
Tabela 3. Tabela 3. Wskaźniki szans dla zakażenia Intrapartum HIV-1 zgodnie z cechami demograficznymi i klinicznymi u matki. Czynniki niezależnie związane ze zwiększonym ryzykiem przeniesienia wirusa HIV-1 obejmowały monoterapię zydowudyną, wyższy poziom RNA wirusa HIV przy porodzie oraz stosowanie nielegalnych substancji podczas ciąży (Tabela 3).
Zdarzenia niepożądane
Neutropenia była jedyną nieprawidłowością laboratoryjną stopnia 2 lub wyższą, która różniła się istotnie pomiędzy grupami, występująca u 27,5% niemowląt w grupie trójlekowej w porównaniu do 14,9% w grupie z dwoma lekami i 16,4% w grupie z zydowudyną (p <0,05). 0,001 dla obu porównań za pomocą testu chi-kwadrat) (dodatek 3 w dodatkowym dodatku). Podwyższone poziomy aminotransferaz były niezbyt częste (występujące u 2,5% wszystkich niemowląt) i nie różniły się istotnie pomiędzy grupami. Poważne działania niepożądane obserwowano u 40,1% niemowląt: 38,7% niemowląt w grupie tylko zydowudyny, 37,0% w grupie dwuputkowej i 44,6% w grupie 3-lekowej (dodatek 4 w uzupełniającym badaniu). Dodatek). Poważne zdarzenia niepożądane, prawdopodobnie lub prawdopodobnie związane z badanymi lekami, ustalone przez pracownika medycznego sponsora badania (Narodowy Instytut Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka Eunice Kennedy Shriver [NICHD]), zaobserwowano u 8,4% i 3,4% niemowląt, odpowiednio, z wyższymi wskaźnikami w grupie trójlekowej (12,2% i 4,9%) niż w grupie z zydowudyną (6,9% i 3,7%) lub grupą dwuputkową (6,2% i 1,8%). Neutropenia i niedokrwistość stanowiły większość poważnych zdarzeń niepożądanych. Zgłoszono tylko dwa poważne zdarzenia niepożądane związane ze skórą, których nie uwzględnili badacze terenu i oficer medyczny NICHD w związku z badanymi lekami (po jednym w grupach dwu- i trójlekowych).
Antiretroviral Drug Resistance
Tabela 4
[hasła pokrewne: Implanty Stomatologiczne, dermatologa, kardiolog dziecięcy ]
[hasła pokrewne: test menopauzalny, tabal radom, dąstal ]