Wpływ Torcetrapibu na miażdżycę tętnic szyjnych w rodzinnej hipercholesterolemii ad

Ponieważ nowe leki modulujące lipidy będą stosowane przede wszystkim w oparciu o oparte na dowodach obniżenie poziomu cholesterolu LDL, torcetrapib został opracowany do stosowania w połączeniu z atorwastatyną. W tym ustawieniu torcetrapib nie tylko zwiększył poziom cholesterolu HDL i apolipoproteiny AI, ale także obniżony poziom cholesterolu LDL i apolipoproteiny B-100 (ten ostatni, szczególnie w wyższych dawkach), a także wykazał korzystne działanie na zwiększenie wielkości cząstek HDL i LDL .10 W naszym badaniu stosowaliśmy kombinację torcetrapibu i atorwastatyny u pacjentów z heterozygotyczną rodzinną hipercholesterolemią. Uzasadnieniem badania tej populacji docelowej było to, że mutacje w genie receptora LDL są związane ze zmniejszeniem poziomu cholesterolu HDL, 13 mniejszych rozmiarów cząstek HDL, 14 i zwiększonego poziomu CETP.15 Ponadto postęp miażdżycy w rodzinnej hipercholesterolemii jest powiązany do poziomów zarówno cholesterolu HDL16, jak i CETP.17 Dlatego postawiono hipotezę, że zastosowanie torcetrapibu będzie miało wyraźne pozytywne skutki w tej grupie pacjentów. Celem naszych badań była ocena wpływu torcetrapibu na grubość błony środkowej tętnicy szyjnej wewnętrznej, zastępczy marker punktów końcowych choroby sercowo-naczyniowej u pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią.
Wyniki tego badania należy rozważyć w świetle niedawnego przerwania dużego badania dotyczącego kontroli poziomu lipidów w celu zrozumienia jego wpływu na badanie zdarzeń związanych z miażdżycą (ILLUMINATE) (ClinicalTrials.gov number, NCT00134264), które wykazało wzrost powodować śmiertelność związaną z torcetrapibem.
Metody
Projekt badania
Ocena zmian miażdżycowych w obrazowaniu za pomocą nowego testu CETP Inhibitor (RADIANCE 1) była prospektywnym, podwójnie ślepym, randomizowanym, wieloośrodkowym badaniem z grupą równoległą. Badanie zostało zaprojektowane przez badaczy akademickich we współpracy ze sponsorem badania. Instytucjonalna komisja rewizyjna w każdym ośrodku uczestniczącym zatwierdziła protokół, a pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Pacjenci kwalifikowali się do udziału w badaniu, jeśli otrzymali diagnozę heterozygotycznej rodzinnej hipercholesterolemii poprzez genotypowanie lub spełnienie kryteriów diagnostycznych nakreślonych przez Światową Organizację Zdrowia.
Podczas fazy trwającej od 6 do 14 tygodni pacjenci otrzymywali porady dotyczące zmian w stylu życia i podawano im atorwastatynę w dawce 20, 40 lub 80 mg, stopniowo zwiększanej w odstępach 4-tygodniowych, do trzech wizyt w celu osiągnięcia celu Poziom cholesterolu LDL, zgodnie z zaleceniami Narodowego Programu Edukacji Cholesterolowej 1, lub w celu osiągnięcia maksymalnej tolerowanej dawki u pacjenta. Na początku badania pacjenci przyjmujący inhibitory wchłaniania cholesterolu lub wiążące kwasy żółciowe mogli kontynuować przyjmowanie tych leków, pod warunkiem, że dawka nie uległa zmianie w trakcie badania. Na zakończenie okresu docierania pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania atorwastatyny (w dawce ustalonej podczas okresu docierania) z 60 mg torcetrapibu dziennie lub z monoterapią atorwastatyną z odpowiednimi tabletkami placebo. Pacjenci i personel badawczy nie byli świadomi zadań grupy badawczej, pomiarów laboratoryjnych i ustaleń obrazowania tętnic szyjnych.
Ten artykuł został napisany przez wiodącego autora akademickiego, który zapewnia dokładność i kompletność danych i analiz
[hasła pokrewne: tabal radom, sanepid kochanowskiego, gorzelnia 505 ]