Wpływ Torcetrapibu na miażdżycę tętnic szyjnych w rodzinnej hipercholesterolemii czesc 4

Badanie było dwustronne i przeprowadzono z 5% błędem typu I.22 Pomiary laboratoryjne analizowano przez analizę kowariancji, w tym warunki dotyczące wartości wyjściowej, leczenia, regionu geograficznego i dawki atorwastatyny podczas docierania. Dane dotyczące bezpieczeństwa analizowano za pomocą modelu liniowego z określeniem wartości wyjściowej, stanu nadciśnienia, wieku, płci, rasy, palenia, historii cukrzycy, wskaźnika masy ciała, klirensu kreatyniny i leczenia. Dzięki multiplikatywnym warunkom interakcji zbadaliśmy, czy efekty leczenia różniły się w poszczególnych podgrupach. Te wcześniej zdefiniowane analizy przeprowadzono dla wieku (<65 i .65 lat), płci, rasy (białej lub niebiałej), poziomu cholesterolu HDL (<40 mg i .40 mg na decylitr [1,0 mmol na litr]), poziomów cholesterolu LDL ( powyżej i poniżej mediany), triglicerydów (<150 mg i .150 mg na decylitr [1,7 mmol na litr]), palenia tytoniu, historii cukrzycy, historii nadciśnienia tętniczego, poziomów białka C-reaktywnego (<3,0 mg i .3,0 mg na decylitr) oraz wyjściową maksymalną grubość błony środkowej tętnicy szyjnej wewnętrznej (powyżej i poniżej mediany). Badane przez kliniczne zdarzenia niepożądane nie były badane pod kątem różnic statystycznych, ponieważ nie były one oceniane i oczekuje się, że będą miały niską częstość występowania. W związku z tym badanie nie było w stanie wykryć różnic.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa, wartości w 24-miesięcznym okresie obserwacji i zmiany w stosunku do wartości wyjściowej. Od 19 grudnia 2003 r. Do 22 listopada 2004 r. Ogółem 904 pacjentów poddano randomizacji w 37 ośrodkach w Ameryce Północnej, Europie i Afryce Południowej. Spośród tych pacjentów 454 zostało przydzielonych do grupy wyłącznie atorwastatyny, a 450 do grupy torcetrapib-atorwastatyny. Łącznie 850 pacjentów (427 w grupie wyłącznie atorwastatyny i 423 w grupie torcetrapibu-atorwastatyny) pozostało w badaniu i było poddanych ultrasonografii tętnicy szyjnej przynajmniej raz zarówno na początku badania, jak iw obserwacji (zestaw pełnej analizy ). (Szczegóły dotyczące zadań w grupie badawczej znajdują się w Dodatku uzupełniającym, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Charakterystyka demograficzna i podstawowe leki były podobne w dwóch grupach badawczych (Tabela 1). Zmieniona dawka dobowa atorwastatyny wynosiła średnio 56,5 mg w obu grupach.
Wyniki laboratoryjne i ciśnienie krwi
Rycina 1. Ryc. 1. Zmiany stężenia lipoprotein o dużej gęstości (HDL) i lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) u pacjentów przyjmujących sam atorwastatynę lub atorwastatynę i torcetrapib. Panele A i C przedstawiają odpowiednio poziom cholesterolu HDL i LDL u badanych pacjentów, a panele B i D pokazują procentowe zmiany odpowiednio poziomu cholesterolu HDL i LDL, od wartości początkowej do 24 miesięcy, w tym porównanie zmiany procentowej między grupą torcetrapib-atorwastatyny a grupą z wyłącznie atorwastatyną zarówno dla cholesterolu HDL, jak i LDL (kolumny po prawej stronie). Aby przeliczyć wartości dla cholesterolu na milimole na litr, pomnóż przez 0,02586.
Tabela 2. Tabela 2. Zmiany w podklasach lipoprotein. Tabela podsumowuje wartości laboratoryjne i ciśnienie krwi w punkcie wyjściowym oraz podczas okresu badania dla 850 pacjentów w zestawie pełnej analizy, którzy mieli wyniki po ultrasonograficznym badaniu wyjściowym, które można ocenić
[podobne: ewa kurowska, akrybia, przychodnia łomżyńska ]