Wysoko Trwaly Inhibitor RNAi PCSK9

Fitzgerald i in. (Nr 5 wydania) doniesiono, że inclisiran, długo działający inhibitor interferencji RNA (RNAi) konwertazy proproteinowej subtylizyny-keksyny typu 9 (PCSK9), jest bezpieczny i skuteczny w obniżaniu poziomu lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) wśród zdrowych ochotników. Zaletą inclisiranu jest utrzymująca się supresja cholesterolu PCSK9 i LDL przez co najmniej 6 miesięcy, co pozwala na podawanie dwa razy w roku. Chociaż wśród zdrowych ochotników nie doszło do poważnych działań niepożądanych w badaniu fazy 1, jeśli wystąpią zdarzenia niepożądane wśród przyszłych biorców tego środka, konieczne może być podawanie leku neutralizującego w celu odwrócenia potencjalnie długotrwałych działań niepożądanych. Na przykład inhibitory czynnika Xa powiązano z ostrym dużym krwawieniem, dla którego opracowano leki neutralizujące.2,3 W przypadku długo działających leków na RNAi działania niepożądane mogą nie być poważne, ale mog ą być przedłużone. Być może w takich okolicznościach należy opracować swoisty lek neutralizujący (ratunkowy) dla inhibitorów RNAi. Shigeo Masuda, MD, Ph.D. Shigeru Miyagawa, MD, Ph.D. Yoshiki Sawa, MD, Ph.D. Osaka University Graduate School of Medicine, Osaka, Japonia s- -u.ac.jp Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 3 Referencje1. Fitzgerald K, White S, Borodovsky A, i in. Wysoce wytrzymały inhibitor terapeutyczny RNAi PCSK9. N Engl J Med 2017; 376: 41-51 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Connolly SJ, Milling TJ Jr, Eikelboom JW, i in. Andexanet alfa w ostrym poważnym krwawieniu związanym z inhibitorami czynnika Xa. N Engl J Med 2016; 375: 1131-1141 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 3. Glund S, Stangier J, Schmohl M, i in. Bezpieczeństwo, tolerancja i skuteczność idarucyzumabu w celu odwrócenia działania przeciwzakrzepowego dabigatranu u zdrowych ochotników płci męskiej: randomizowana, kontrolowana placebo, podwójnie zaślepiona faza 1. Lancet 2015; 386: 680-690 Crossref Web of Science Medline Fitzgerald i in. opisać obiecującą nową strategię obniżania poziomu cholesterolu LDL. Inclisiran może być użyteczną alternatywą dla statyn lub terapii przeciwciałem monoklonalnym, ze względu na stosunkowo rzadki wymóg podawania. Ostatnie kliniczne badania genetyczne wykazały, że u pacjentów z nietolerancją glukozy warianty genetyczne w PCSK9 lub HMGCR, które powodują obniżenie poziomu cholesterolu LDL (prawdopodobnie z powodu utraty funkcji) były związane z podobnymi niezależnymi i addytywnymi efektami w celu zwiększenia ryzyka cukrzycy na jednostkę zmniejszenia w cholesterolu LDL.1 Ponieważ inhibitory i statyny PCSK9 stosują odrębne mechanizmy obniżające poziom cholesterolu LDL, wydaje się prawdopodobne, że redukcja LDL jest związana zarówno z ochroną przed chorobą sercowo-naczyniową, jak iz promowaniem cukr zycy. Sugeruje to, że wpływ większości statyn na promowanie cukrzycy jest efektem działania leku na cel.1,2 Biorąc pod uwagę te obserwacje, należy zaplanować przyszłe badania nad inhibitorami PCSK9 lub oligonukleotydowymi środkami terapeutycznymi w celu optymalnego wykrywania niekorzystnych efektów metabolicznych.3 Kwang K. Koh, MD, Ph.D. Gil Medical Center, Incheon, Korea Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 3 Referencje1. Ference BA, Robinson JG, Brook RD, et al. Zmienność PCSK9 i HMGCR oraz ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy. N Engl J Med 2016; 375: 2144-2153 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Lotta LA, Sharp SJ, Burgess S, i in. Związek pomiędzy wariantami genetycznymi obniżającymi poziom lipoprotein niskiej gęstości a ryzykiem cukrzycy typu 2: metaanaliza. JAMA 2016; 316: 1383-1391 Crossref Web of Science Medline 3. Lim S, Sakuma I, Quon MJ, Koh KK. Potencjalnie ważne rozwa żania przy wyborze konkretnych terapii statynami w celu zmniejszenia ogólnej zachorowalności i śmiertelności. Int J Cardiol 2013; 167: 1696-1702 Crossref Web of Science Medline Badanie Fitzgeralda i wsp. stawia pytanie, czy inclisiran jest odpowiedni do długotrwałego leczenia hiperlipidemii. W przeciwieństwie do przeciwciał PCSK9, które są ukierunkowane na PCSK9 w osoczu, inclisiran hamuje syntezę PCSK9 wewnątrzkomórkowo. Wysokie rozpowszechnienie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD) i niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH) u otyłych pacjentów z cukrzycą może zasługiwać na szczególną uwagę; być może inklusiran powinien być przeciwwskazany u tych pacjentów.1 Zaangażowanie PCSK9 w metabolizm komórek wątrobowych wykracza poza regulację receptora LDL i ułatwia regenerację komórek wątroby po uszkodzeniu wątroby.2 PCSK9 również osłabia ekspresję CD81,3, która jest w infekcjach zapalenia wątroby typu C i P lasmodium falciparum. Długotrwałe wyciszanie wątr [patrz też: psycholog warszawa, psycholog Kraków, kardiolog dziecięcy ]

[patrz też: rodon leszno, bobotic forte, acodin ulotka ]